STATUT

Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Protetyki i Ortotyki ISPO Polska

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Protetyki i Ortotyki ISPO Polska w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

1a. W kontaktach zewnętrznych Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: „Stowarzyszenie ISPO Polska”

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach, przy czym przystąpienie do takich organizacji wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia wszystkich, którzy korzystają
z zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających poruszanie się.

7a. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) działanie, jako samodzielne, apolityczne ciało doradcze z zakresu protetyki, ortotyki, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych zagadnień dotyczących narządu ruchu, ściśle współpracujące z innymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, które służą odpowiednią pomocą i doradztwem, w celu uniknięcia mimowolnego powielania podobnych inicjatyw oraz dla całkowitego wykorzystania możliwości wszystkich podmiotów działających w w/w obszarze,

b) wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy Członkami Stowarzyszenia poprzez zbieranie oraz rozpowszechnianie wszelkich materiałów naukowych stworzonych przez Członków Stowarzyszenia, w tym publikacji, korespondencji, a także organizowanie wystaw, regionalnych i międzynarodowych kursów, seminariów, sympozjów i konferencji dotyczących zagadnień zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego,

c) promowanie, oraz jeżeli to niezbędne, wspieranie i koordynowanie badań, rozwoju oraz monitorowanie i ocena działań związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym
i rehabilitacyjnym,

d) pomoc, wspieranie i koordynowanie działań osób odpowiedzialnych za szkolenie oraz edukację ludzi w obszarach związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym i rehabilitacyjnym,

e) zachęcanie do działań oraz wspieranie w tych działaniach osób odpowiedzialnych za opiekę nad pacjentami korzystającymi z zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających poruszanie się,

f) wspieranie stosownych projektów mających na celu ujednolicenie i standaryzację postępowania i schematów działania poprzez standaryzację nazewnictwa, programów nauczania, projektów urządzeń, technik i procesów, testowanie oraz zaangażowanie we wszystkie obszary i aspekty związane z opieką nad pacjentami, badaniami i rozwojem oraz edukacją i szkoleniem,

g) reprezentowanie Stowarzyszenia w międzynarodowych organizacjach przez Przedstawiciela wybieranego na podstawie uchwały Zarządu,

h) prowadzenie badań i sondaży w razie potrzeby.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

8. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, stowarzyszenie, organizacja oraz instytucja działająca w dobrej wierze w dziedzinie związanej z protetyką, ortotyką, zaopatrzeniem rehabilitacyjnym i ortopedycznym, zgodnie z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

9. Członkostwo w Stowarzyszeniu wymaga przedstawienia Zarządowi pisemnej aplikacji. Osoba prawna może uzyskać status członkostwa stowarzyszonego, o którym mowa
w Punkcie 11 podpunkt 1.3-1.4 poniżej.

10. Członkostwo uprawnia do głosowania oraz obejmuje następujące kategorie:

 1. Członek Zwyczajny – osoba działająca w dobrej wierze w obszarach związanych
  z protetyką, ortotyką oraz zaopatrzeniem rehabilitacyjnym i ortopedycznym zgodnie
  z celami i założeniami Stowarzyszenia.
 1. Członek Nadzwyczajny – Członek Zwyczajny, który poprzez swoją działalność przyczynił się w znacznym stopniu do wypełnienia założeń i celów Stowarzyszenia. Członka Nadzwyczajnego powołuje przynajmniej pięciu Członków Zwyczajnych po uprzedniej zgodzie Zarządu. Wspomniana nominacja musi być uzasadniona odpowiednimi osiągnięciami.
 2. Emerytowany Członek Zwyczajny lub Nadzwyczajny - Członek Zwyczajny lub Nadzwyczajny z co najmniej 6 letnim stażem w Stowarzyszeniu, który osiągnął wiek 65 lat, przeszedł na emeryturę lub ma taki zamiar.

11. Posiadanie kategorii członkostwa stowarzyszonego nie daje prawa głosu. Niniejsza kategoria członkowska dzieli się na:

 1. Członka Instytucjonalnego, tj.: Szkoły Wyższe, Uniwersytety, ośrodki badawcze, kliniki oraz inne podobne podmioty,
 2. Członka – Studenta, tj.: studenta, rezydenta, stażystę oraz osobę odbywającą szkolenie, którzy swoją działalność związaną z obszarem działalności Stowarzyszenia wykonują w pełnym wymiarze czasu, o ile pozostawać będą w dobrej wierze,
 3. Członka Sponsorującego, tj.: osoby fizyczne lub osoby prawne jak też inne jednostki organizacyjne związane z przedmiotem działalności Stowarzyszenia, którzy przekazywać będą z własnej woli środki finansowe Stowarzyszeniu przekraczające wysokość regularnych składek członkowskich,
 4. Członek Stowarzyszony, tj.: społeczności lub organizacje związane z przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia.

Mianem Członka lub Członka Stowarzyszenia określa się dalej wszystkich członków Stowarzyszenia bez względu na kategorię ich członkostwa.

12. Podmioty, o których mowa w Punkcie 8 powyżej stają się Członkiem Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji zgodnej z uchwałą Zarządu.

13. Osoby, o których mowa w Punkcie 10 powyżej mają prawo do:

 1. pasywnego jak i aktywnego udziału w wyborach przeprowadzanych przez Stowarzyszenie,
 2. korzystania z osiągnięć, wyników oraz innych form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w wykładach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

14 Osoby, o których mowa w Punkcie 10 są zobowiązane do:

 1. zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz dążenia do wypełnienia jego założeń i celów
 2. przestrzegania niniejszego Statutu jak również uchwał wydanych przez organy Stowarzyszenia
 3. płacenia zadeklarowanych składek członkowskich.

14a Podmioty, o których mowa w Punkcie 11 powyżej są zobowiązane do:

 1. płacenia odpowiednich składek
 2. przestrzegania niniejszego Statutu jak również uchwał wydanych przez organy Stowarzyszenia.

15. Każdy Członek Stowarzyszenia może zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu
w dowolnym czasie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zarządu.

16. Członek, który nie stosuje się do wymogów Stowarzyszenia odnoszących się do płacenia przewidzianych składek lub w inny sposób łamie przepisy i zasady przyjęte przez Stowarzyszenie, może zostać usunięty ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wiążąca.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

17. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

18. Kadencja władz.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej

niż przez trzy kadencje.

19. Wybory członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwołanie z pełnionych funkcji dokonywane są uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

20. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

21. Uchwały podejmowane przez Stowarzyszenie powinny być podejmowane przy zachowaniu przejrzystości, równości ponadto każdemu członkowi z prawem głosu powinien przysługiwać swobodny dostęp do głosowania

22. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym

Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie, o których mowa w punkcie 10 powyżej
 2. z głosem doradczym – członkowie, o których mowa w punkcie 11 powyżej.

23. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane, co roku przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

25. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

26. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut przewiduje inny tryb podejmowania uchwał.

27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian statutu
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu
 6. uchwalanie budżetu
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia

 1. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze

 1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 2. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 3. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady, a nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

28. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz.

29. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 3. sporządzanie planu pracy i budżetu
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 8. przyjmowanie i odwoływanie Członków
 9. składanie odpowiednich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  w szczególności w przypadku zmian Statutu, w trybie przewidzianym przez odpowiednie przepisy
 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowej.

30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, w sposób tradycyjny lub przy zastosowaniu środków telekomunikacyjnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

31. Zarząd składa się z 7 osób, w tym z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz czterech zwyczajnych Członków Zarządu. Na zebraniu założycielskim Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika wybierają Członkowi Zebrania Założycielskiego, w każdej innej sytuacji na funkcję Prezesa Sekretarza oraz Skarbnika będzie powoływał Zarząd spośród swoich członków.

32. Zarząd może uchwalać lub modyfikować odpowiednie Regulaminy mające na celu umożliwienie lub ułatwienie prowadzenia działalności Stowarzyszenia. Regulaminy te przyjmowane są na podstawie uchwały przyjmowanej absolutną większością głosów. Głosowanie to może zostać przeprowadzone listownie lub z zastosowaniem elektronicznych środków przekazu. Wszystkie Regulaminy uchwalone przez Zarząd muszą być zgodne
z niniejszym Statutem.

33. Zarząd może powoływać specjalne osoby, które w imieniu Stowarzyszenia wypełniać będą zadania powierzone im przez Zarząd.

34. Prezes Zarządu przewodniczy zarówno Walnemu Zgromadzeniu jak i Zarządowi.

35. Sekretarz jest odpowiedzialny za odgórny nadzór nad sporządzaniem dokumentów dotyczących spotkań, aktywności członkostwa oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W razie potrzeby Zarząd może powołać na czas określony Asystenta Sekretarza, który wypełniać będzie swoje obowiązki pod nadzorem Sekretarza a na spotkaniach Zarządu posiadać będzie status obserwatora.

36. Sekretarz jest odpowiedzialny za organizację spotkań Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia, w tym za przygotowywanie ich harmonogramu oraz przesłania powiadomienia członkom Zarządu lub uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

37. Skarbnik jest odpowiedzialny za odgórny nadzór nad sprawami finansowymi Stowarzyszenia, jak również za prowadzenie księgowości oraz innych czynności związanych z finansami Stowarzyszenia, które nakazuje prawo.

38. Skarbnik odpowiedzialny będzie za fundusze oraz dokumentację finansową Stowarzyszenia, a także za zbieranie składek oraz innych należnych opłat od Członków Stowarzyszenia, jak również za sporządzanie wszystkich dokumentów finansowych, wymaganych zgodnie z procedurami opisanymi w Regulaminie.

39. Skarbnik jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o ewentualnym ubezpieczeniu Stowarzyszenia lub o konieczności posiadania pełnomocnika.

40. W spotkaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć jedna bądź większa ilość osób poprzez środki elektronicznego przekazu, m.in. za pomocą telekonferencji lub videokonferencji, o ile środki te umożliwiają obustronną komunikację.

41. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powołanych w tym trybie nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru. Członek organu powołany w tym trybie posiada pełnię praw
i obowiązków wynikającą ze sprawowania danego stanowiska.

42. Zarząd corocznie, nie później niż do 31 grudnia każdego roku, przedkłada Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Zarządu. Sprawozdanie wraz z opinią Komisji Rewizyjnej jest następnie rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków nieprzyjmująca sprawozdania z działalności jest równoznaczna z odwołaniem Zarządu i koniecznością przeprowadzenia nowych wyborów.

43. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Składa się
z trzech członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez Komisję spośród swoich członków.

44. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje w miarę potrzeb jej Przewodniczący, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

45. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
 2. kontrolowanie działalności Zarządu
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu

 1. opiniowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedkładanie opinii Walnemu Zgromadzeniu Członków
 2. kontrolowanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.

46. Wszyscy wybrani i powołani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pozostali pracownicy Stowarzyszenia muszą ujawnić wszelkie faktyczne lub czysto potencjalne konflikty interesów, które wyniknąć mogą przy okazji pełnienia przez nich danych funkcji
w strukturze Stowarzyszenia. Ww. osoby są również związani wszelkimi kodeksami etycznymi mającymi zastosowanie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich
 2. darowizn, spadków, zapisów
 3. dotacji i ofiarności publicznej
 4. prowadzenia działalności gospodarczej zgonie z punktem 50 poniżej.

48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane zarówno w gotówce w kasie Stowarzyszenia, jak również na jego koncie.

49. Żadne fundusze lub zyski Stowarzyszenia nie mogą służyć osobistemu wzbogaceniu żadnego z funkcjonariuszy/pracowników lub członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może jednak zrefundować uzasadnione wydatki poniesione w jego imieniu, lub wypłacić odpowiednie wynagrodzenie za dane usługi. Stowarzyszenie nie będzie jednak zorganizowane i prowadzone w celu uzyskania zysku. Ewentualny zysk Stowarzyszenia może zostać przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne związane z celami jego założenia.

50. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie na cele statutowe. Zarząd jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie działalności Stowarzyszenia a Komisja Rewizyjna za nadzór jej prowadzenia przez Zarząd.

51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu działającego samodzielnie lub podpisy Sekretarza i Zwyczajnego Członka Zarządu lub podpisy Skarbnika i Zwyczajnego Członka Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków absolutną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.